Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα άμεσα αποτελέσματα του έργου θα είναι το σύστημα πιστοποίησης των βασικών ικανοτήτων που αποκτώνται από εθελοντές ώριμης ηλικίας, καθώς και το εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα σε εθελοντικές οργανώσεις. Τα έμμεσα αποτελέσματα του έργου αφορούν σε μια μεγαλύτερη αναγνώριση του εθελοντισμού ως ένα «φυσικό» μαθησιακό περιβάλλον που μπορεί να συμπληρώσει την τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Χάρη στην αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της εθελοντικής εμπειρίας, τα άτομα ώριμης ηλικίας θα είναι σε θέση να κρίνουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Επιπλέον, το έργο μπορεί να εφοδιάσει τους πολίτες ώριμης ηλικίας με ικανότητες που μπορεί να είναι απαραίτητες προκειμένου να διαχειριστούν πιθανές αλλαγές στη ζωή τους και να παραμείνουν ενεργοί στην κοινωνία.